Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3099
Title: Tính nhân văn trong thông tin về vụ án trên chuyên đề An ninh thế giới hiện nay
Authors: Đặng, Thị Huyền
Advisor: Đỗ, Thị Thu Hằng
Keywords: Tính nhân văn;Thông tin;Vụ án;Chuyên đề;An ninh thế giới
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 126tr.
Abstract: Luận văn Thông qua việc phân tích thực trạng thực thi nguyên tắc tính nhân văn trong khi thông tin về vụ án ở Chuyên đề ANTG, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo và gia tăng hàm lượng văn hóa, tính nhân văn trong thông tin vụ án trên ANTG nói riêng và báo chí nói chung.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3099
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dang Thi Huyen.pdf6.36 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.