Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3096
Title: Báo chí Bắc Giang với vấn đề phát triển bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn hiện nay
Authors: Đoàn, Việt Anh
Advisor: Nguyễn, Vũ Tiến
Keywords: Báo chí;Phát triển bền vững;Nông nghiệp;Nông thôn;Bắc Giang
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 133tr.
Abstract: Luận văn Thông qua việc khảo sát, thống kê, phân tích chất lượng của tác phẩm đăng tải trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang, Báo Bắc Giang về phát triển bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nhằm đánh giá những thành công và hạn chế; đề xuất các giải pháp có tính khả thi để nâng cao chất lượng bài viết tuyên truyền về nông nghiệp phát triển bền vững.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3096
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doan Viet Anh.pdf1.34 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.