Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3086
Title: Công tác tư tưởng trong đấu tranh phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa: ở đảng bộ khối các cơ quan trung ương hiện nay
Authors: Trần, Thế Tài
Advisor: Ngô, Đình Xây
Keywords: Công tác tư tưởng;Đấu tranh;Phòng chống;Tự chuyển hóa;Đảng bộ;Cơ quan;Trung ương
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 115 tr
Abstract: Trên cơ sở làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác tư tưởng trong đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, luận văn đề xuất một số giải pháp về công tác tư tưởng cho cấp ủy, tổ chức đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương để chủ động đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, giữ gìn sự ổn định bền vững khối đoàn kết ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3086
Appears in Collections:LV chuyên ngành Công tác tư tưởng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV TRẦN THẾ TÀI.pdf971.83 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.