Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3081
Title: Nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng bộ phường trên địa bàn quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Xuân Nữ
Advisor: Lưu, Văn Quảng
Keywords: Nâng cao;Năng lực;Lãnh đạo;Đảng bộ;Phường;Cầu Giấy;Hà Nội
Issue Date: 2014
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 140tr
Abstract: Trên cơ sở lý luận về năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, luận văn khảo sát thực trạng vấn đề này ở đảng bộ các phường trên địa bàn quận Cầu Giấy, từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ phường trong thời gian tới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3081
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Xuan Nu.pdf1.11 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.