Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3076
Title: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn hiện nay
Authors: Hồ, Thị Hồng Nhung
Advisor: Lưu, Ngọc Tố Tâm
Keywords: Đào tạo;Bồi dưỡng;Cán bộ;Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ;Bắc Ninh
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 100 tr
Abstract: Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở trường chính trị; nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở trường chính trị tỉnh Bắc Ninh; Từ đó đưa ra những phương hướng, giải pháp đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3076
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HO THI HONG NHUNG.pdf1.21 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.