Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3056
Title: Nâng cao chất lượng chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh quận, huyện ở thành phố Cần Thơ hiện nay (Khảo sát đài quận Ninh Kiều, Bình Thủy và huyện Phong Điền từ 11/2004 đến 4/2015)
Authors: Trần, Thanh Xuân
Advisor: TS. Trần Thị Thu Nga
Keywords: Nâng cao;Chất lượng;Chương trình;Thời sự;Đài Truyền thanh;Quận;Huyện;Cần Thơ
Issue Date: 2016
Publisher: Cần Thơ.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 142 tr
Abstract: Luận văn hệ thống hóa cơ sở lý luận về chất lượng CTTSTH như các khái niệm, vị trí, vai trò của chương trình thời sự tổng hợp; các yêu cầu đối với chương trình thời sự tổng hợp trên Đài truyền thanh; Điều tra, khảo sát để đánh giá chất lượng CTTSTH của Đài truyền thanh các quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng CTTSTH của Đài truyền thanh các quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong thời gian tới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3056
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRẦN THANH XUÂN.pdf1.48 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.