Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3055
Title: Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh Tây Nam Bộ với vấn đề xây dựng thương hiệu trong giai đoạn hiện nay (Khảo sát các đài Phát thanh Truyền hình: Cà Mau, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ)
Authors: Phạm, Thanh Phong
Advisor: PGS, TS. Đỗ Chí Nghĩa
Keywords: Đài phát thanh;Đài truyền hình;Tây Nam bộ;Xây dựng;Thương hiệu
Issue Date: 2016
Publisher: Cần Thơ.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 118 tr
Abstract: Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận, phân tích thực trạng xây dựng thương hiệu của các đài PT-TH cấp tỉnh khu vực miền Tây Nam Bộ, tác giả đề xuất một số giải pháp thiết thực, góp phần tăng cường công tác xây dựng thương hiệu cho các đài PT-TH cấp tỉnh miền Tây Nam Bộ trong thời gian tới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3055
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PHẠM THANH PHONG.pdf1.03 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.