Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3054
Title: Đài Truyền thanh cấp huyện với vấn đề xây dựng nông thôn mới ở Hà Nội hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Thúy
Advisor: TS. Phạm Thị Thanh Tịnh
Keywords: Đài truyền thanh;Cấp huyện;Xây dựng;Nông thôn mới
Issue Date: 2016
Publisher: H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 130 tr
Abstract: Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn trên đài truyền thanh cấp huyện với vấn đề xây dựng NTM, đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng cho đài truyền thanh cấp huyện với vấn đề xây dựng NTM ở Hà Nội.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3054
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV Nguyễn Thị Thúy.pdf1.07 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.