Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3053
Title: Sử dụng hình ảnh trẻ em trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay (Khảo sát các báo: Vietnamnet, Vietnamplus, Thieunientienphong online từ tháng 6/2015 đến tháng 6/2016)
Authors: Nguyễn, Thị Mai Loan
Advisor: PSG, TS. Nguyễn Thị Trường Giang
Keywords: Sử dụng;Hình ảnh;Trẻ em;Báo mạng điện tử;Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 150 tr
Abstract: Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận và khảo sát thực trạng về vấn đề sử dụng hình ảnh trẻ em trên các tác phẩm báo chí trên ba báo điện tử VietNamNet, VietnamPlus, Thiếu niên Tiền phong Online, luận văn nêu ra những thành công và hạn chế, qua đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng của việc sử dụng hình ảnh trẻ em trên báo mạng điện tử Việt Nam.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3053
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyễn Thị Mai Loan.pdf2.66 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.