Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3052
Title: Tổ chức sản xuất chương trình phát thanh tiếng dân tộc trên Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Giang (Khảo sát từ tháng 6/2015 đến tháng 6/2016)
Authors: Nguyễn, Thanh Giang
Advisor: TS. Phạm Thị Thanh Tịnh
Keywords: Tổ chức;Sản xuất;Chương trình phát thanh;Tiếng dân tộc;Đài phát thanh - truyền hình Hà Giang
Issue Date: 2016
Publisher: H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 120 tr
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tiễn về tổ chức sản xuất chương trình phát thanh tiếng dân tộc của Đài Phát thanh - truyền hình Hà Giang, luận văn chỉ ra thực trạng còn tồn tại, những hạn chế trong công tác tổ chức sản xuất, biên - phiên dịch và phát sóng hiện nay. Từ đó đề xuất giải pháp nhằm cải tiến quy trình, hình thức tổ chức sản xuất chương trình phát thanh tiếng dân tộc, góp phần tăng cường vai trò tác động của chương trình phát thanh tiếng dân tộc trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở tỉnh Hà Giang.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3052
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYEN THANH GIANG.pdf1.23 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.