Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3051
Title: Kỹ năng tác nghiệp của phóng viên nội chính báo Đảng địa phương khu vực phía Bắc (Khảo sát hoạt động của phóng viên nội chính báo Thái Bình, báo Hà Nội Mới, báo Lạng Sơn năm 2015)
Authors: Nguyễn, Đình Tùng
Advisor: TS. Phạm Thị Thanh Tịnh
Keywords: Kĩ năng;Tác nghiệp;Phóng viên;Nội chính;Báo Đảng;Địa phương;Khu vực phía Bắc
Issue Date: 2016
Publisher: H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 120 tr
Abstract: Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về kỹ năng tác nghiệp của phóng viên nội chính báo Đảng địa phương khu vực phía Bắc, đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao kỹ năng tác nghiệp của phóng viên nội chính và từ đó tiến tới nâng cao chất lượng báo Đảng địa phương.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3051
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV Nguyễn Đình Tùng.pdf953.41 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.