Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3049
Title: Báo chí Hà Nam truyền thông về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn (Khảo sát Báo Hà Nam, Đài PT-TH Hà Nam, năm 2015)
Authors: Lê, Hồng Kỳ
Keywords: Báo chí;Hà Nam;Truyền thông;Công nghiệp hóa;Hiện đại hóa;Nông nghiệp;Nông thôn
Issue Date: 2016
Publisher: H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 171 tr
Abstract: Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn hoạt động truyền thông về CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn. Từ đó, làm rõ những ưu, nhược điểm và đề xuất những giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động truyền thông về vấn đề này trên báo chí Hà Nam.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3049
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV LE HONG KY.pdf2.5 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.