Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3048
Title: Giữ gìn và quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh truyền hình Yên Bái hiện nay (Khảo sát các chương trình Văn hóa văn nghệ, Tiếng dân tộc truyền hình từ tháng 6/2015 - 6/2016)
Authors: Hoàng, Thị Thu Hiền
Advisor: TS. Đậu Ngọc Đản
Keywords: Quảng bá;Bản sắc văn hóa;Bản sắc dân tộc;Đồng bào dân tộc thiểu số;Chương trình truyền hình;Đài Phát thanh truyền hình Yên Bái
Issue Date: 2016
Publisher: H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 127 tr
Abstract: Nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc giữ gìn và quảng bá BSVH các DTTS trên sóng truyền hình, từ đó là cơ sở sát thực để đưa ra những giải pháp phát huy vai trò của truyền hình Yên Bái trong việc giữ gìn, quảng bá BSVH các DTTS trong thời gian tới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3048
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HOÀNG THỊ THU HIỀN.pdf1.34 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.