Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3046
Title: Văn hóa học và văn hóa Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Hồng
Keywords: Văn hóa học;Văn hóa;Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: H.:Lao động, 157 tr.- 21 cm
Abstract: Cuốn sách trình bày lịch sử hình thành văn hóa Việt Nam; Văn hóa với môi trường; Giao lưu tiếp biến trong văn hóa; Văn hóa sinh hoạt vật chất; Lễ tết và lễ hội; tín ngưỡng và tôn giáo; văn hóa gia đình - làng - nước
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3046
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Văn hóa học và văn hóa việt nam .pdf14.97 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.