Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3044
Title: Vai trò cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã trong việc giữ vững ổn định chính trị - xã hội ở nông thôn nước ta hiện nay
Authors: Mai, Đức Ngọc
Keywords: Cán bộ lãnh đạo;Vai trò;Cán bộ chủ chốt;Ổn định chính trị;Xã hội;Nông thôn;Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: H.: Chính trị - Hành chính.- 263 tr.; 21cm
Abstract: Cuốn sách cung cấp những vấn đề lý luận về ổn định, mất ổn định chính trị - xã hội; những nhân tố ảnh hưởng đến ổn định chính trị - xã hội; Vai trò của cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong viêc giữ vững ổn định chính trị - xã hội
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3044
Appears in Collections:Sách tham khảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.