Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3043
Title: Tư tưởng dân chủ Hồ Chí Minh
Authors: Phạm, Hồng Chương
Doãn, Thị Chín
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh;Dân chủ
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Chính trị Quốc gia. - 203tr. ; 19cm
Abstract: Cuốn sách khái quát nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng dân chủ Hồ Chí Minh; Những nội dung cơ bản trong tư tưởng dân chủ Hồ Chí Minh; Các hình thức dân chủ và điều kiện thực hành dân chủ; quá trình vận dụng tư tưởng dân chủ Hồ Chí Minh ở nước ta hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3043
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
51. Tư tưởng dân chủ hồ chí minh.pdf15.04 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.