Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3041
Title: Thực hiện nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân trong giai đoạn hiện nay
Authors: TRẦN, THỊ HƯƠNG
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam;Công tác Đảng;Nguyên tắc;Xây dựng Đảng;Sách chuyên khảo
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Chính trị Quốc gia. - 224tr. ; 21cm
Abstract: Trình bày những vấn đề cơ bản về thực hiện nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Phân tích thực trạng và đưa ra phương hướng, giải pháp chủ yếu để thực hiện tốt nguyên tắc Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3041
ISBN: 9786045727010
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thực hiện nguyên tắc đảng gắn bó mật thiết với nhân dân .pdf18.56 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.