Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3033
Title: Những kỹ năng về sử dụng ngôn ngữ trong truyền thông đại chúng
Authors: Hoàng Anh
Keywords: Kĩ năng;Sử dụng;Ngôn ngữ;Báo chí;Truyền thông đại chúng
Issue Date: 2008
Publisher: H.: Đại học Quốc gia Hà Nội.- 221 tr.; 21 cm
Abstract: Tập hợp các bài viết đã được công bố trên các tạp chí, các bài hội thảo chuyên ngành. Nội dung gồm: một số thủ pháp về ngôn ngữ nhằm nâng cao tính hiệu quả của bài phát biểu trước công chúng; Sự hấp dẫn của ngôn ngữ phóng sự; Sa pô trên báo chí...
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3033
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Những kỹ năng về sử dụng ngôn ngữ trong truyền thong đại chúng .pdf16.12 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.