Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3031
Title: Nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về con đường đưa đất nước lên chủ nghĩa xã hội (1976 - 1986)
Authors: Bùi, Kim Đỉnh
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam;Nhận thức;Chủ nghĩa xã hội
Issue Date: 2008
Publisher: H.: Lý luận Chính trị. -163 tr.; 21 cm
Abstract: uá trình nhận thức của Đảng về con đường tiến lên CNXH của đất nước trong thời gian 10 năm sau ngày đất nước toàn thắng. Quá trình hoàn chỉnh nhận thức cũ, từng bước đổi mới nhận thức, thiết lập nhận thức mới. Mối quan hệ giữa thực tiễn và lý luận, giữa nhận thức cũ và mới
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3031
Appears in Collections:Sách tham khảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.