Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3027
Title: Mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân cấp xã ở nước ta hiện nay
Authors: Dương, Xuân Ngọc
Keywords: Quan hệ;Đảng;Chính quyền;Đoàn thể;Nhân dân;Cấp xã;Việt Nam
Issue Date: 1998
Publisher: H.: Chính trị quốc gia, 175 tr.- 19 cm
Abstract: Cuốn sách khái lược lịch sử hình thành cấp xã ở nước ta, hệ thống chính trị cấp xã; Cơ sở lí luận của việc xác định và giải quyết mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và đoàn thể nhân dân cấp xã; mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và đoàn thể nhân dân cấp xã
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3027
Appears in Collections:Sách tham khảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.