Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3024
Title: Lao động nhà báo và quản trị tòa soạn báo chí
Authors: Trương, Thị Kiên
Keywords: Báo chí;Nhà báo;Tòa soạn;Lao động;Quản trị
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Lý luận chính trị. - 215 tr.; 21 cm
Abstract: Cung cấp những kiến thức cơ bản về toà soạn báo chí, cơ cấu tổ chức, các chức danh nhà báo chủ chốt, loại hình lao động nhà báo, quy trình thực hiện các sản phẩm báo chí, lao động phóng viên, quản trị toà soạn báo chí, kỹ năng quản trị toà soạn của tổng biên tập và quản lý nhà nước về hoạt động báo chí
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3024
ISBN: 9786049015700
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lao động nhà báo và quản trị tòa soạn báo chí .pdf18.36 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.