Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3021
Title: Khoa học luận
Authors: Trịnh, Đình Thắng
Vũ, Cao Đàm
Đỗ, Công Tuấn
Keywords: Khoa học luận
Issue Date: 1992
Publisher: H.: Thông tin.- 209tr.; 20 cm
Abstract: Sơ lược lịch sử phát triển khoa học luận; Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp và cấu trúc của khoa học luận; cách mạng khoa học - công nghệ và chức năng của xã hội của khoa học luận; Phân loại khoa học; tiềm lực khoa học, phương pháp nghiên cứu khoa học...
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3021
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khoa học luận .pdf24.38 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.