Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3020
Title: Giới thiệu Bộ Tư bản của Các Mác
Authors: Nguyễn, Vũ Lê
Keywords: Bộ Tư bản;Các Mác;Giới thiệu
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Thông tin và Truyền thông
Abstract: Cuốn sách giới thiệu tổng quan về Bộ Tư bản; Tổng quan về quyển I, II, III Bộ Tư bản; Một số điểm đáng chú ý trong các lời tựa Mác viết trong Bộ Tư bản;
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3020
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
giới thiệu bộ tư bản của các mác.pdf55.05 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.