Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/302
Title: Đảng bộ công an quận Cầu Giấy lãnh đạo xây dựng các hình thức, tổ chức quần chúng tự quản về an ninh trật tự giai đoạn hiện nay
Authors: Hồ, Thanh Hà
Advisor: Lê, Kim Việt
Keywords: Đảng bộ;Lãnh đạo;Công an;Xây dựng;An ninh trật tự;Quận Cầu Giấy
Issue Date: 2012
Abstract: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò của lực lượng Công an trong việc giữ gìn an ninh trật tự xã hội, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ Công an quận Cầu Giấy trong xây dựng các hình thức, tổ chức quần chúng tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn quận.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/302
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVThS Ho Thanh Ha.pdf787.81 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.