Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3018
Title: Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ quốc tế
Authors: Lê, Đình Năm
Doãn, Thị Chín
Nguyễn, Đức Hòa
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh;Giáo trình;Quan hệ quốc tế
Issue Date: 2014
Publisher: H. : Lý luận chính trị. - 172tr. ; 21cm
Abstract: Trình bày hệ thống những quan điểm về đường lối chiến lược, sách lược trong hoạt động đối ngoại và ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng và Nhà nước Việt Nam
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3018
ISBN: 9786049011702
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giáo trình tư tưởng hồ chí minh về quan hệ quốc tế .pdf13.55 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.