Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3017
Title: Giáo trình tổ chức diễn đàn trên báo mạng điện tử
Authors: Nguyễn, Thị Trường Giang
Keywords: Giáo trình;Tổ chức;Diễn đàn;Báo mạng điện tử
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Chính trị Quốc gia. - 267 tr. : ảnh ; 21cm
Abstract: Giới thiệu tổng quan về diễn đàn trên báo mạng điện tử: Đánh giá tác động, các hình thức diễn đàn, phân tích đặc điểm và các thành phần, cách thức tổ chức diễn đàn
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3017
ISBN: 9786045725115
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giáo trình tổ chức diễn đàn trên báo mạng điện tử .pdf27.52 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.