Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3015
Title: Giáo trình soạn thảo văn bản quản lý xã hội
Authors: Nguyễn, Văn Thịnh
Keywords: Quản lí xã hội;Soạn thảo văn bản;Giáo trình
Issue Date: 2008
Publisher: H. : Chính trị Quốc gia. - 335tr. ; 21cm
Abstract: Những vấn đề chung về văn bản quản lý xã hội. Soạn thảo văn bản của Đảng, của Nhà nước, của Mặt trận Tổ quốc và của các tổ chức đoàn thể cũng như các văn bản khác trong quản lý xã hội. Giới thiệu công tác văn thư và lưu trữ
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3015
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giáo trình soạn thảo văn bản quản ký xã hội .pdf18.12 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.