Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3013
Title: Giáo trình lý luận về thời đại ngày nay và phong trào cách mạng thế giới
Authors: Bùi, Thị Kim Hậu
Nguyễn, Thọ Khang
Nghiêm, Sỹ Liêm
Nguyễn, Thị Kim Loan
Keywords: Chủ nghĩa xã hội;Phong trào cách mạng;Phong trào công nhân;Thời đại;Giáo trình
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Chính trị Quốc gia. - 271tr. ; 21cm
Abstract: Trình bày đối tượng, phương pháp nghiên cứu, lịch sử hình thành và phát triển của lý luận về thời đại ngày nay và phong trào cách mạng thế giới, đồng thời nêu lên sự ra đời, phát triển, mâu thuẫn, nội dung và tính chất của thời đại ngày nay. Phân tích phong trào công nhân ở các nước tư bản chủ nghĩa phát triển, ở các nước thuộc địa, phụ thuộc trước đây và các nước xã hội chủ nghĩa...
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3013
ISBN: 9786045724729
Appears in Collections:Giáo trìnhItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.