Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3009
Title: Giáo trình chính trị học nâng cao
Authors: Lưu, Văn An
Keywords: Chính trị học;Tư tưởng chính trị;Việt Nam;Giáo trình
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật,319 tr
Abstract: Cung cấp những kiến thức cơ bản về chính trị học, những giá trị tư tưởng chính trị trong lịch sử, quyền lực và quyền lực chính trị cũng như thể chế chính trị của Việt Nam
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3009
ISBN: 9786045724040
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giáo trình chính trị học nâng cao .pdf24.07 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.