Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3007
Title: Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết
Authors: Doãn, Thị Chín
Lê, Đình Năm
Keywords: Giáo trình;Tư tưởng Hồ Chí Minh;Đoàn kết
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Lý luận Chính trị. -167 tr
Abstract: Giáo trình gồm 5 chương đề cập đến cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết; Phân tích, làm rõ nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, về đoàn kết quốc tế, về mặt trận thống nhất và việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3007
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giáo trình tư tưởng hồ chí minh về đại đoàn kết .pdf16.49 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.