Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3005
Title: Giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Authors: Dương, Xuân Ngọc
Keywords: Công nghiệp hoá;Giai cấp công nhân;Hiện đại hoá;Việt Nam
Issue Date: 2004
Publisher: H.: Chính trị quốc gia, 259 tr
Abstract: Giai cấp công nhân và những nhân tố tác động đến quá trình biến đổi giai cấp công nhân Việt Nam: Thực trạng và xu hướng biến đổi trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trở thành lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3005
Appears in Collections:Sách tham khảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.