Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3001
Title: Báo điện tử: hiệu quả truyền thông về bạo lực gia đình
Authors: Phạm, Hương Trà
Keywords: Báo điện tử;Truyền thông;Bạo lực gia đình;Sách chuyên khảo
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Lao động - Xã hội
Abstract: Giới thiệu nhận thức chung về báo điện tử và bạo lực gia đình. Vấn đề giới và bạo lực giới trong các sản phẩm truyền thông. Sự phản ánh về bạo lực gia đình trên báo điện tử Việt Nam hiện nay. Nhận thức, thái độ, hành vi của công chúng về bạo lực gia đình thông qua các bài viết trên báo điện tử
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/3001
ISBN: 9786046524960
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Báo điện rử hiệu quả truyền thong về bạo lực gia đình .pdf28.47 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.