Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2993
Title: Tuyên truyền phát triển đảng viên trong thanh niên trên báo in hiện nay (Khảo sát báo Nhân dân, Tiền phong, Sài gòn giải phóng từ tháng 1/2006 đến tháng 6/2008)
Authors: Phạm, Thị Thu Huyền
Advisor: TS. Nguyễn Tuấn Phong
Keywords: Tuyên truyền;Phát triển Đảng;Thanh niên;Báo in
Issue Date: 2008
Publisher: H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 108 tr
Abstract: Luận văn khảo sát, tổng hợp, phân tích và rút ra nhận xét đánh giá thực trạng chuất lượng tuyên truyền và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền về phát triển đảng viên trong thanh niên trên báo chí hiện nay
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2993
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tuyên truyền phát triển đảng viên trong thanh niên trên báo in hiện nay.pdf14.34 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.