Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2988
Title: Thực trạng thông tin "Giật gân câu khách" trên báo in hiện nay (Khảo sát các báo Thanh niên, Tiền phong và An ninh thủ đô từ tháng 1/2007-6/2008)
Authors: Nguyễn, Hải Hồng
Advisor: TS. Nguyễn Thị Thoa
Keywords: Thực trạng;Thông tin;Câu khách;Báo in
Issue Date: 2008
Publisher: H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 147 tr
Abstract: Lý luận về thông tin và thông tin giật gân câu khách; Thực trạng thông tin giật gân câu khách trên báo chí; Một số giải pháp nhằm hạn chế thông tin giật gân câu khách trên báo chí
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2988
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
thực trạng thông tin giật gân câu khách trên báo in hiện nay.pdf27.54 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.