Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2987
Title: THÔNG TIN VỀ MỐI QUAN HỆ VIỆT NAM - HOA KỲ TRÊN BÁO CHÍ (KHẢO SÁT BÁO NHÂN DÂN, QUỐC TẾ, THANH NIÊN TỪ THÁNG 1/2003 ĐẾN THÁNG 12/2005)
Authors: NGUYỄN VIỆT ANH
Advisor: TS. NGUYỄN THỊ THOA
Keywords: Thông tin;Quan hệ;Việt Nam;Hoa Kì;Báo chí
Issue Date: 2006
Publisher: H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 118 tr
Abstract: Tổng quan về quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ; Thực trạng thông tin về mối quan hệ Việt Nam - Hòa Kỳ trên báo chí; Những bài học kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất tượng tuyên truyền về mối quan mối quan hệ Việt Nam - Hòa Kỳ trên báo chí
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2987
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
thông tin về mối quan hệ việt nam - hoa kỳ trên báo chí.pdf22.75 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.