Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2984
Title: Phóng sự với đề tài chống tham nhũng (Khảo sát báo Sài Gòn giải phóng và Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh, các số ra hàng ngày từ 1/1/2005 đến 31/12/2006)
Authors: Nguyễn, Thị Huế
Advisor: TS. Nguyễn Thị Thoa
Keywords: Phóng sự;Đề tài;Chống tham nhũng
Issue Date: 2008
Publisher: H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 125 tr
Abstract: Vai trò của phóng sự trong đấu tranh chống tham nhũng trên báo chí; Thực trạng phóng sự trong đấu tranh chống tham nhũng trên báo Sài Gòn giải phóng, Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh; Những bài học kinh nghiệm và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng phóng sự về đề tài chống tham nhũng trên báo chí hiện nay
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2984
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
phóng sự với đề tài chống tham nhũng.pdf20.11 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.