Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2981
Title: Nâng cao chất lượng thông điệp cổ động giáo dục sức khoẻ cộng đồng trên sóng đài truyền hình Việt Nam
Authors: Nguyễn, Trọng Ninh
Advisor: TS .Hoàng Anh
Keywords: Nâng cao;Chất lượng;Cổ động;Giáo dục;Sức khỏe cộng đồng;Đài truyền hình Việt Nam
Issue Date: 2006
Publisher: H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 131 tr
Abstract: Thông điệp cổ động giáo dục sức khỏe cộng đồng trên truyền hình và vai trò của nó đối với việc chăm sóc sức khỏe cộng động; thực trạng truyền thông giáo dục sức khỏe cộng đồng bằng hình thức thông điệp cổ động trên sóng Đài truyền hình; Một số giải pháp nhằm nâng coa chất lượng thông điệp cổ động trên sóng Đài truyền hình
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2981
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí họcItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.