Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2977
Title: Nâng cao chất lượng bài viết chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về vùng sâu, vùng xa trên báo Nhân dân hàng ngày (Khảo sát từ năm 1998 đến năm 2006)
Authors: Hà Huy Hồng
Advisor: TS Nguyễn Thị Thoa
Keywords: Chất lượng;Bài viết;Chuyển giao công nghệ;Vùng sâu;Vùng xa;Báo Nhân dân
Issue Date: 2007
Publisher: H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 118 tr
Abstract: Báo chí tuyên truyền chuyển giao tiến bộ kĩ thuật về vùng sâu, vùng xa; tuyên truyền chuyển giao tiến bộ kĩ thuật về vùng sâu, vùng xa trên Báo Nhân dân hàng ngày; Những giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền chuyển giao tiến bộ kĩ thuật về vùng sâu, vùng xa
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2977
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí họcItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.