Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2976
Title: Mô thức thông tin trên chuyên san hồ sơ sự kiện (Khảo sát từ tháng -1/2007 đến hết tháng 6/2008)
Authors: Nguyễn Thị Thanh Hương
Advisor: PGS. TS. Tạ Ngọc Tấn
Keywords: Thông tin;Chuyên san;Hồ sơ Sự kiện
Issue Date: 2008
Publisher: H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 119 tr
Abstract: Cơ sở và thực tiễn của việc nghiên cứu mô thức thông tin trên chuyên san Hồ sơ sự kiện; Đặc điểm về nội dung và hình thức của mô thức thông tin trên chuyên san Hồ sơ sự kiện.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2976
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mô thức thông tin trên chuyên san hồ sơ sự kiện.pdf18.64 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.