Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2969
Title: Đội ngũ nhà báo ngành tư pháp
Authors: Nguyễn Thị Hải Yến
Advisor: PGS.TS Nguyễn Văn Dững
Keywords: Nhà báo;Tư pháp
Issue Date: 2008
Publisher: H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 110 tr
Abstract: Những vấn đề lí luận và thực tiễn về nhà báo; Thực trạng đội ngũ nhà báo ngành tư pháp; Giải pháp nâng cao nâng cao chất lượng đội ngũ nhà báo ngành tư pháp
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2969
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
đội ngũ nhà báo nghành tư pháp .pdf15.42 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.