Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2954
Title: Bình luận ngắn trên báo in hiện nay (Khảo sát báo Lao Động, báo Tuổi trẻ, báo Quân đội nhân dân từ 01/06/2007 - 01/06/2008)
Authors: Phan Ngọc Chính
Advisor: TS. Nguyễn Thị Thoa
Keywords: Bình luận;Báo in
Issue Date: 2008
Publisher: H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 122 tr
Abstract: Lý luận chung về bình luận ngắn; Thực trạng về bình luận ngắn trên báo Lao động, Báo Tuổi trẻ và Báo Quân đội nhân dân; Bài học kinh nghiệm về nghề nghiệp và giải pháp
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2954
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
binh luan ngan trên báo chí hiện nay.pdf14.71 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.