Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2941
Title: Báo chí Khánh Hòa tuyên truyền phát triển du lịch (Khảo sát báo Khánh Hòa và Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa từ tháng 1/2005 - tháng 12/2006)
Authors: Nguyễn, Lê Đình Thống
Advisor: PGS. TS. Tạ Ngọc Tấn
Keywords: Báo chí;Khánh Hòa;Tuyên truyền;Phát triển;Du lịch
Issue Date: 2007
Publisher: H.: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN.- 143 tr
Abstract: Những vấn đề chung về lí luận và thực tiễn phát triển du lịch ở Khánh Hòa; Nội dung tuyên truyền phát triển du lịch trên báo chí Khánh Hòa; Hình thức tuyên truyền phát triển du lịch trên báo chí Khánh Hòa; Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền phát triển du lịch trên báo chí Khánh Hòa.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2941
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
báo chí khánh hòa tuyên truyền phát triển du lịch.pdf19.27 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.