Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/293
Title: Thể chế chính trị thế giới đương đại
Authors: Dương, Xuân Ngọc
Lưu, Văn An
Keywords: Thể chế chính trị;Thế giới
Issue Date: 2003
Publisher: Chính trị Quốc gia
Abstract: Cuốn sách trình bày quá trình hình thành và đặc trưng cơ bản của một số thể chế chính trị trong một số quốc gia tiêu biểu trên thế giới như: thể chế quân chủ (thể chế chính trị Liên hiệp vơng quốc Anh và Bắc AiLen, Nhật Bản, Ôxtrâylia); thể chế cộng hòa (Mỹ, Nga, Đức, Pháp, Trung Hoa); Thể chế các nước ASEAN.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/293
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
The che chinh tri duong dai.pdf60.32 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.