Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2927
Title: Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Kim Cúc
Advisor: Ngọ, Văn Nhân
Keywords: Tổ chức;Chính trị;Xã hội;Xây dựng;Nông thôn mới;Phù Ninh;Phú Thọ
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 111 tr
Abstract: Luận văn phân tích và làm rõ vai trò của các tổ chức CT - XH trong xây dựng NTM, đánh giá thực trạng vai trò của các tổ chức CT - XH trong xây dựng NTM ở huyện Phù Ninh; chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế, bất cập và nguyên nhân của nó để trên cơ sở đó, đề xuất các quan điểm chính trị và luận chứng những giải pháp khả thi nhằm phát huy vai trò của các tổ chức CT - XH trong xây dựng NTM ở huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ hiện nay.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2927
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN THỊ KIM CÚC.pdf897.28 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.