Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2924
Title: Đổi mới phương thức tuyên truyền về biến đổi khí hậu cho lực lượng cảnh sát môi trường hiện nay
Authors: Lê, Cảnh Quân
Advisor: Đoàn, Thị Minh Oanh
Keywords: Đổi mới;Tuyên truyền;Biến đổi khí hậu;Cảnh sát;Môi trường
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.-90 tr
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về đổi mới phương thức tuyên truyền về biến đổi khí hậu, khảo sát thực trạng đổi mới phương thức tuyên truyền cho lực lượng Cảnh sát môi trường hiện nay, luận văn xác định phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền với kết quả cao hơn.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2924
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeCanhQuan.pdf967.5 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.