Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2923
Title: Quan hệ chính trị Việt Nam - Liên Bang Nga từ năm 2000 đến nay
Authors: Hoàng, Thị Ngà
Advisor: Hồ, Việt Hạnh
Keywords: Quan hệ;Chính trị;Nga;Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 97 tr
Abstract: Trên cơ sở phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn, làm rõ thực chất quá trình vận động và phát triển của mối quan hệ chính trị Việt Nam - Liên bang Nga từ năm 2000 đến nay; tác giả luận văn dự báo xu hướng phát triển của quan hệ này trong thời gian tới và đưa ra một số kiến nghị đối với Đảng và Nhà nước ta.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2923
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HOÀNG THỊ NGÀ.pdf783.57 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.