Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2922
Title: Thực hiện chính sách xã hội ở huyện Cẩm Khê - tỉnh Phú Thọ hiện nay
Authors: Hoàng, Quyết Thắng
Advisor: Phạm, Đức Kiên
Keywords: Chính sách;Xã hội;Cẩm Khê;Phú Thọ
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 110 tr
Abstract: Trên cơ sở làm rõ lý luận về thực hiện CSXH, luận văn phân tích thực trạng quá trình thực hiện các CSXH ở huyện Cẩm Khê và đề xuất phương hướng, giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện CSXH ở huyện Cẩm Khê trong thời gian tới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2922
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HOÀNG QUYẾT THẮNG.pdf844.38 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.