Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2921
Title: Hệ thống chính trị huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ xử lý điểm nóng chính trị - xã hội hiện nay
Authors: Hoàng, Đình Hạnh
Advisor: Nguyễn, Thị Thanh
Keywords: Hệ thống chính trị;Tam Nông;Phú Thọ;Điểm nóng;Chính trị;Xã hội
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 107 tr
Abstract: Trên cơ sở luận giải, làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản và thực trạng sự lãnh đạo của hệ thống chính trị huyện trong giải quyết vấn đề này, luận văn đề xuất một số bài học kinh nghiệm và kiến nghị để nâng cao hiệu quả lãnh đạo của hệ thống chính trị huyện đối với việc xử lý điểm nóng CT - XH ở địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2921
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HOÀNG ĐÌNH HẠNH.pdf908.58 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.