Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2920
Title: Quan hệ giữa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và ASEAN từ năm 1997 đến nay
Authors: Daovorn Sipaseuth
Advisor: Phạm, Ngọc Anh
Keywords: Quan hệ;Lào;ASEAN
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 115 tr
Abstract: Luận văn làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn quan hệ giữa Lào và ASEAN; Phân tích, đánh giá thực trạng về mối quan hệ giữa Lào và ASEAN từ năm 1997 đến nay; Phân tích triển vọng hợp tác giữa Lào và ASEAN trong những năm tới và đưa ra một số kiến nghị đối với quan hệ Lào và ASEAN.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2920
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DAOVORN SIPASEUTH.pdf2.09 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.