Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/292
Title: Đảng bộ quận Hai Bà Trưng - thành phố Hà Nội lãnh đạo công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay
Authors: Đinh, Thị Thu Trang
Advisor: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Lãnh đạo;Công tác Thanh niên;Đảng bộ;Quận Hai Bà Trưng;Hà Nội
Issue Date: 2012
Abstract: Góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận về công tác thanh niên và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, trên cơ sở đó đánh giá thực trạng và đề xuất một số phương hướng, giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của đảng bộ quận Hai Bà Trưng đối với công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/292
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dinh Thi Thu Trang.pdf636.02 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.